www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chuyên gia: kinh tế Trung Quốc, mô hình cũng không có tác dụng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chuyên gia: kinh tế Trung Quốc, mô hình cũng không có tác dụng
Analysts: China’s Economic “Old Model Isn’t Working”
Created: 2013-03-04 13:27 EST

Các lãnh đạo Trung Quốc dự dịnh làm gì với kinh tế Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh là vì số tiền của người mượn, đầu tư, và xuất cảng.  Họ muốn phát triển nhanh hơn nữa.

[Xu Sitao, đại diện nhóm kinh tế tại Trung Quốc]
“Mô hình kinh tế củ cũa Trung Quốc là không có tác dụng rồi, hơn nữa Trung Quốc là quốc gia của người có lương trung bình, cho nên chi phí là khác.  Trung Quốc phải tùy thuộc vào kinh tế quốc nội, nhất là tùy thuộc vào tiêu thụ, đồng thời phát triển chậm.”

Các lãnh đạo Trung Quốc muốn gia tăng tiêu thụ kinh tế, nhưng bị cản trở là vì giá cả gia tăng.

[Zhu Gouzhong, phụ tá giáo sư, đại học bắc kinh]
“Tài liệu nghiên cứu của tôi chứng minh rằng số lương bổng tại trung quốc là khá cao, cho nên người Hoa dành dụm cho lúc về già, tôi tin rằng nhóm mà lương bổng trung bình là lực lương ở đằng sau kinh tế trung quốc, thuế thấp là then chốt, đánh thuế nhà và xe cao là gây áp lực cho người tiêu thụ.”

Từ cuối năm 1980, chế độ trung quốc phải tùy thuộc vào phát triển kinh tế để duy trì quyền lực.

Tuy nhiên các lãnh đạo mới thì cai trị trong hai gia đoạn, nhân lực hảng trên thế giới không ổn, giá nhà gia tăng quá cáo, và vấn đề thiếu nợ.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-04/analysts-china-s-economic-old-model-isn-t-working-.html