www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tại sao lãnh đạo của chế độ Trung Quốc sợ đoàn nghệ thuật Shen Yun

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tại sao lãnh đạo của chế độ Trung Quốc sợ đoàn nghệ thuật Shen Yun
Why China's Rulers Fear Shen Yun, a Cultural Show
Created: 2012-06-21 15:16 EST

Mấy năm qua, chính quyền Trung Quốc đã gửi những đoàn vũ múa ra hải ngoại, để tuyên dương văn hóa Trung Quốc, đồng thời, chính quyền Trung Quốc còn tìm cách cản trở không cho Shen Yun lưu diễn trên toàn cầu.  Trong chương trình China Focus, chúng tôi sẽ nghiên cứu tại sao chế độ Trung Quốc sợ đoàn nghệ thuật Shen Yun, Shen Yun có sứ mệnh phục hồi giá trị văn hóa Trung Quốc đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hủy.  NTD bảo trợ Shen Yun.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-21/why-china-s-rulers-fear-shen-yun-a-cultural-show-.html#video_section