www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng Yili thu hồi sản phẩm sữa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng Yili thu hồi sản phẩm sữa
China's Yili Recalls Mercury Tainted Milk
Created: 2012-06-15 14:34 EST

Tuần qua một báo cáo về thức ăn bị nhiễm độc, sau khi báo cáo trái táo bị nhiễm thuốc giết trùng tại Yantai, đây là một trong hảng xuất sữa to nhất, thu lại các sản phẩm sữa cho trẻ em.

Hảng Yili phát hiện trong sữa trẻ em bị nhiễm chất mercury rất cao, hảng cho rằng thu sữa lại với nhản hiệu Quanyou, sản xuất giữa tháng 11 và tháng 5 năm nay.

Thức ăn nhiễm độc xảy ra vào 2008, báo cáo cho rằng sữa của trẻ em bị nhiễm chất độc chất melamine.

Người dân không tin tưởng các loại sản phẩm có sữa từ 2008, sau khi tin loan ra, hảng Yili giảm không sản xuất 10%, đoán rằng sẽ tiếp tục giảm.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-15/china-s-yili-recall-mercury-tainted-milk.html#video_section