www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hệ thống điệp viên của Trung Quốc bị xâm nhập

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hệ thống điệp viên của Trung Quốc bị xâm nhập
China's Spy Network Compromised
Created: 2012-06-15 14:20 EST

Vào thứ 6, Reuters báo cáo cập nhật một vụ về viên chức Trung Quốc bị giam vì làm điệp viên cho Hoa Kỳ.

Nguồn tin báo cho Reuters rằng viên chức này là phụ tá cho phó thủ tướng Lu Zongwei, bộ an ninh quốc gia.

Phụ tá này đã đưa tin tức qua hệ thống tình báo hải ngoại của Trung Quốc cho phòng tình báo Hoa Kỳ CIA bao nhiêu năm qua.

Cả hai, Bộ Nột Vụ Trung Quốc hay là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ im lặng không phê bình về nguồn tin này.

Nguồn tin của Reuters cho rằng lãnh đạo Hu Jintao nỗi giận cho rằng hệ thống điệp viên của Trung Quốc bị xâm nhập, ra lệnh là phải điều tra trên diện rộng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-15/china-s-spy-network-compromised-.html#video_section