www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kêu gọi hình của Mao Trạch Đông lấy xuống khỏi Thiên An Môn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kêu gọi hình của Mao Trạch Đông lấy xuống khỏi Thiên An Môn
Home > News > China
Call to Remove Mao Zedong’s Tiananmen Portrait
2011-10-20 10:1723

Hơn 6 thập niên, hình của Mao Trạch Đông treo tại Thiên An Môn, hiện tại một nhóm cựu đảng viên của Đảng Cộng Sản Trung Quốc kêu gọi phải lấy hình này xuống, họ tin rằng quy luật của Mao Trạch Đông phá hoại hơn là cải thiện, họ muốn thay thế hình của Mao Trạch Đông bằng hình của Sun Yat-sen, người mà đã sáng lập Cộng Hòa đầu tiên cho Á Châu.

7 đảng viên từ tỉnh Yunnan gựi một điện thư vào thứ 7, ngày 15 tháng 10, họ kêu gọi là phải lấy hình của Mao Trạch Đông xuống, họ cho rằng từ năm 1949 đến 1976 họ đã trải nghiệm chính sách tại hại của Mao Trạch Đông.

Trong thư kê khai chính sách của Mao, đã hại 3 triệu người trí thức là cánh tả, nhiều người đã bị tra tấn cho đến chết, Mao còn đề xướng chiến dịch Đại Nhảy Vọt, đã tạo ra nạn đói khiến hơn 30 triệu người chết đói, Đại Cách Mạng của Mao Trạch Đông là nổi tiếng vì đã giết hơn 20 triệu người và đã hủy toàn bộ  văn hóa của Trung Quốc.

[Li Deqiang, signatory của Open Letter]
“Mao Trạch Đông là một người tồi tệ, khi hắn cai trị Trung Quốc, hơn 60 triệu người đã chết, treo hình của một người như thế này là sỉ nhục người Trung Quốc, Mao không xứng đáng.”

Các cựu đảng viên này cho rằng người mà xứng đáng được là ông Sun Yat-sen, ông hiện tại có một chỗ tại Thiên An Môn trong ngày Kỹ Niệm Nhân Dân của chế độ Trung Quốc.

Người Taiwan và người tại Trung Hoa Đại Lục cho rằng Sun là “Cha của Quốc Gia”, ông đóng vai trò quan trọng trong Khởi Nghĩa Xinhai 1911, lật đỗ 2000 năm chế độ quân chủ, Sun còn sáng lập Đảng Nhân Dân, Koumintang, ủng hộ chủ nghĩ dân chủ và nhân dân, Sun sang lập Cộng Hòa đầu tiên của Á Châu, Cộng Hoà Trung Quốc, hiện tại là chính quyền Taiwan.

Chế độ Trung Quốc đã phá bỏ Cộng Hòa Dân Chủ của Sun, chế độ Trung Quốc đã lợi dụng lý thuyết khởi nghĩa của ông Sun, lấy mẫu mực của ông để thiết lập khởi nghĩa tàn bạo của đảng cộng sản.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-20/call-to-remove-mao-zedong-s-tiananmen-portrait.html