www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hội nghị khí hậu xấu tới đây kết quả không khả quan từ Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hội nghị khí hậu xấu tới đây kết quả không khả quan từ Trung Quốc
Home > News > China
Expectations Low for China in Upcoming Climate Conference
2011-10-19 10:5033

Vào thứ 3, tổng thư ký Hội Đồng Khí Hậu tuyên bố Hội Đồng Âu Châu nghĩ rằng kết quả không khả quan trong hội nghị xấp tới đây tại Nam Phi Châu tháng sau.

Tổng thư ký Hội Đồng Khí Hậu Jos Delbeke đến dự buổi họp 2 ngày tại Trung Quốc trước ngày hội nghị.

[Jos Delbeke]
“Tôi tin rằng có nhiều vấn đề quan trọng phải quyết định trong bước kế tiếp, nhưng nếu muốn có nhiều kết quả thì không được.”

Trung Quốc hợp tác với Hội Đồng Âu Châu dự định sẽ trả tiền hàng không vì phát ra chất carbon. Tuy nhiên Delbeke không giải quyết được vấn đề này.

Hội đồng Âu Châu đang thương thuyết về khí hậu biến chuyển hơn 2 thập niên qua, nhưng không có kết quả.

Hai quốc gia phát ra chất Carbon nhiều nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, tuy nhiên chưa ký giấy, cạrbon phát ra rất cao vào năm 2010 là vì kinh tế của Trung Quốc.

Đối với Trung Quốc cải thiện môi trường chưa có kết quả.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-19/expectations-low-for-china-in-upcoming-climate-conference.html