www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng làm súng cung cấp vũ khí cho Gaddafi

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng làm súng cung cấp vũ khí cho Gaddafi
Home > News > China
Chinese Arms Manufacturers Offered Weapons to Gaddafi
2011-09-05 09:4891

Thể theo bài báo của báo Canada, Globe và Mail, hảng làm súng sẳn sang bán sung cho Gaddafi giá trị ít nhất là $200 triệu vào cuối tháng 4, đó là lúc mà chế độ trung quốc hứa sẽ tuân theo sắc lệnh trừng phạt lực lượng Gaddafi của Hội Đồng Quốc Tế.

Vũ khí có đến tay lực lượng Gaddafi hay không là chưa rõ, nhưng các cựu lãnh đạo chính quyền chuyển sang Tripoli cho rằng giấy tờ chứng nhận là có vũ khí mới tại chiến trường.

Tài liệu còn cho thấy rằng viên chức an ninh của Gaddafi đã đến Bắc Kinh vào 16 tháng 6, đến 3 hảng làm sung: hảng China North Industries Norinco, CPMIC, China Xingxing Import & Export Corporation.  Mỗi hảng hứa rằng sẽ bán cho nhu cầu.

Vũ khí bán bao gồm máy phóng hỏa tiển, hỏa tiển nổ dầu trên không trung, hỏa tiển chống xe tăng, hỏa tiển QW-18, hỏa tiển US Stinger của Hoa Kỳ.

Trong khi vi phạm sắc lệnh trừng phạt của Hội Đồng Quốc Tế, chế độ Trung Quốc có thể sẽ bị hậu quả vì ủng hộ Gaddadi, Libya là sản xuất dầu hỏa nhiều nhất.  Chế độ trung quốc muốn đầu tư dầu hỏa với Gaddafi , và hiện tại đang đối diện căn thẳng với chính quyền mới Tripoli.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-05/chinese-arms-manufacturers-offered-weapons-to-gaddafi.html