www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Báo cáo cho rằng Trung Quốc sống vượt hơn môi trường

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Báo cáo cho rằng Trung Quốc sống vượt hơn môi trường
Home > News > China
Report Says China Living Beyond Its Environmental Means
2010-11-17 11:3196

Một báo cáo vừa qua cho rằng Trung Quốc sống vượt hơn môi trường gia tăng 50% giữa 2003 và 2007.

Mức độ tiêu thụ gia tằng và nhiều người Hoa di cư đến thành phố cho nên gia tăng áp lực cho môi trường sống ở Trung Quốc.

[James Leape, chủ tịch WWF]
"Mặc dù Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang tiến triển, kỳ thực là một quốc gia đang phát triển, tuy nhiên nó đã gia tăng áp lực cho môi trường. Kỳ thực là đã xử dụng quá nhiều nhiên liệu mà nó có thể cung cấp."

Phó Chủ Tịch WWF Li Lin là người sáng lập báo cáo môi trường vào năm 2010 Trung Quốc.

[Li lin]
"Dân số gia tăng quá nhanh, nếu cứ gia tăng như thế này thì không giữ được."

Khói dầu cũng làm ô nhiễm không khí với chất carbon dioxide.

[James Leape, chủ tịch của WWF]
"Chất carbon xuất ra không khí, gia tăng 20 lần trong 50 năm qua."

Khoảng 70% năng lượng của Trung Quốc là than đá, đây là nhiên liên dầu dơ bẫn nhất.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-11-17/940750525891.html