www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hai luật sư Trung Quốc bị cấm không được xuất ngoại đến Hoa Kỳ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hai luật sư Trung Quốc bị cấm không được xuất ngoại đến Hoa Kỳ
Home > News > China
Two Chinese Lawyers Blocked from Travelling to U.S.
2010-11-03 10:528

Chế độ Trung Quốc tiếp tục đàn áp theo dõi các chính trị gia và luật sư. Vào thứ 7 sáng, 2 luật sư bị chặn không được xuất ngoại đến Hoa Kỳ để gặp các chuyên gian hợp pháp.

Thể theo nhóm nhân quyền tổng hành dinh tại Hoa Kỳ là ChinaAid, 2 luật sư Li Subin và Jiang Tianyong bị chặn lại ở phi trường Bắc Kinh và Thượng Hãi.

2 luật sư này dự định đến Hoa Kỳ để xem bầu cữ và gặp các hội viên của quốc hội Hoa kỳ, các quan toà, và giới hợp pháp trong 2 tuần du lịch do ChinaAid tỗ chức.

Chủ tịch ChinaAid Bob Fu gặp cả hai luật sư, ông cho rằng chính quyền bảo Jiang Tianyong rằng nếu ông rời khỏi Trung Quốc ông có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Cảnh sát Trung Quốc bắt đầu theo dõi và bắt giam nhiều chính trị gia, luật sự và giới trí thức từ khi giải thưởng Nobel cho chính trị gia Liu Xiaobo. Vợ ông Liu bị giam trong nhà và luật sư và chính trị gia bị đàn áp và theo dõi.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-11-03/605370843163.html