www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Chủ bút của tạp chính Hoa ngữ nổi tiếng từ chức


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ bút của tạp chính Hoa ngữ nổi tiếng từ chức
Home > News > China
Editor of Influential Chinese Magazine Resigns
2009-11-11 10:25

Hiện tại chúng tôi báo cáo một câu chuyện của tạp chí Hoa ngữ mà đã bị thoái trào.

Vào ngày thứ 2 chủ bút của tạp chí tài chính Caijing đã từ chức.  Ông Hu Shuli là người sáng lập tạp chí này vào năm 1998, là một tạp chí độc lập nhất tại Trung Quốc.

Hu đã từ chức một tháng sau khi chủ tịch quản trị của tạp chí Caijing và 60 nhân viên khác đã từ chức. 

Hiển nhiên là bị áp lực của chủ báo, báo này là do chính quyền làm chủ.  Họ muốn tạp chí Caijing mà hạ giọng không được báo cáo những gì gọi là “đụng chạm” như là tham nhủng, ô nhiễm hay quyền lợi công nhân.

Báo Associated press báo cáo rằng ông Hu từ chức là vì chủ báo Caijing không trả lương thêm cho chủ bút và không cho quyền hành to hơn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-11/877647246778.html